محتواي دوره زبان انگليسي عمومي بر اساس جديدترين رويكردهاي يادگيري و با هدف بهبود مهارت‌هاي زبان انگليسي طراحي، توليد و ارائه شده است. محتواي اين دوره برگرفته از كتاب‌هاي كمك آموزشي دانشگاه كمبريج و نيز مراكز معتبر و بين‌المللي آموزش زبان انگليسي است كه توسط تيمي از مربيان زبان انگليسي و طراحان آموزشي در آریانا گردآوري و طراحي شده است. اين دوره شامل 4 سطح زير است:

1) Pre-intermediate
2) Intermediate
3) Upper-intermediate
4) Advanced

Nonstop

هر سطح از اين دوره شامل 4 ترم و هر ترم، 4 Unit (بخش) را در برمي‌گيرد. هر Unit از اين دوره نيز داراي 14 Activity (فعاليت) است. در طراحي اين Activity ها سعي بر آن است كه فعاليت‌هايي به كاربر ارائه شود كه از طريق آن افراد بتوانند بر چهار مهارت گفتاري (( speaking ، شنيداري ( listening )، خواندن ( reading ) و نوشتن ( writing ) در آن سطح تسلط يابند. فعاليت‌هاي موجود در هر Unit بر اساس اهداف خاصي طراحي شده‌اند كه اين موارد در زير ديده مي‌شوند.

  • مهارت گفتاري ( Speaking ) از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و هدف از آن رواني و شيوايي گفتار است. براي رسيدن به اين هدف كاربران در هر Unit حداقل يك‌بار امكان مكالمه‌‌ با مربي دوره و هم‌كلاسي‌هاي خود را خواهند داشت. (اين فعاليت يا به صورت تلفني و يا به صورت کلاسهاي حداکثر 20 نفره و در پايان هر Unit با توجه به نياز سازمان برگزار مي گردد)
  • هدف از فعاليت شنيداري ( Listening ) تقويت مهارت گوش‌دادن است. ميزان تسلط بر اين مهارت از طريق پاسخ‌گويي كاربران به برخي سؤالات طراحي‌شده ارزيابي مي‌شود.
  • در فعاليت خواندن ( Reading )، كاربران متون متنوع و مختلفي را مي‌خوانند و به سؤالاتي كه از همان متون تهيه شده است، پاسخ مي‌دهند. به اين ترتيب درك مطلب كاربران سنجيده مي‌شود و آن‌ها مي‌توانند مهارت خواندن خود را توسعه دهند.
  • هدف از فعاليت نوشتاري ( Writing ) استفاده از گرامر صحيح، لغات متناسب و نشانه‌گذاري درست در نگارش متون مختلف است.
  • فعاليت تلفظ ( Pronunciation ) از طريق تكرار و تمرين، سعي بر اين دارد تا كاربران بتوانند با طرز صحيح تلفظ لغات، عبارات و جملات آشنا شوند و آن‌ها را با استرس و لهجه درست به‌كاربرند.
  • هدف از فعاليت مكالمه ( Conversation ) كمك به تقويت مهارت شنيداري و گفتاري است.
  • در فعاليت گرامر ( grammar )، نكات گرامري هر Unit به‌طور كامل توضيح داده شده و متناسب با آن براي كاربران تمرين‌هاي متعددي طراحي شده است.
  • در فعاليت توانايي لغات ( word power )، كاربر مي‌تواند دامنه لغات خود را افزايش دهد.

مكانيزم ارزيابي دروه
هر ترم از اين دوره ( UNIT4) ، 20 ساعت آموزش زبان انگليسي را شامل مي‌شود. در هر Unit يك فعاليت مربوط به Speaking است كه 5/2 امتياز دارد و در پايان هر Unit نيز يك آزمون در نظر گرفته شده كه 10 امتياز دارد. آزمون پاياني هر ترم نيز داراي 50 امتياز است كه در مجموع امتياز كلي هر ترم حداكثر 100 است.

مكانيزم ارزيابي هر ترم اين دوره

موارد ارزيابي

تعداد پرسش‌ها

امتياز كل

آزمون پايان هر Unit

10

40

حضور دركلاس تلفني و يا غیر حضوري

5

10

آزمون پاياني ترم (Final exam)

50

50

جمع كل امتياز ها

100

كاربران با كسب حداقل 80 امتياز از 100 امتياز كل مي‌توانند گواهي‌نامه حضور در دوره را دريافت كنند. مدت زمان ارائه دوره الكترونيكي زبان انگليسي عمومي براي هر ترم 2 ماه است كه با هدايت و پشتيباني مربي دوره همراه خواهد بود. از آن‌جا كه اين دوره به زبان انگليسي ارائه مي‌شود، لذا كاربراني كه با زبان انگليسي در حد Elementary آشنا باشند، از اين دوره و مؤثرتر استفاده خواهند كرد.

Last modified: Monday, 10 Bahman 1390, 01:41 PM